دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : داریوش   سرداری لودریچه

پست الکترونیکی : d-sardari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک هسته ای

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی هسته ای

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/11/13

داریوش سرداری لودریچه

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^